1. september 2010

Nyt Norge! Og bli saksøkt

Chris­tof­fer Biong ønsket å kri­ti­sere det offent­lig finan­sierte merke­til­ta­ket Nyt Norge, fordi han mener deres reklame­fil­mer glo­ri­fi­se­rer norsk land­bruk. Dette blir nå møtt med advo­kat­krav og ankla­ger om mis­bruk av Nyt Nor­ges logo. Advo­kat­kra­vet kom­mer fra KSL mat­merk, en stif­telseopp­ret­tet og finan­siert direkte fra Land­bruks– og mat­de­par­te­men­tet. Det er altså Sta­ten som går løs på bloggeren.


Dette er en ytrings­fri­hets­sak jeg står opp for. Et poli­tisk betent og filo­so­fisk ube­svart spørs­mål, og den mak­tes­løse par­ten — blog­ge­ren og dyrene — får opp­merk­som­het gjen­nom sub­ver­siv bruk av virke­mid­ler. Når sta­ten for­sø­ker å kneble dis­ku­sjo­nen ved å bruke lover og advo­kat­pen­ger mot poli­tiske kri­ti­kere, er det vel verd å støtte opp under ini­tia­ti­ver for å spre disse bil­dene vidt og bredt.


Så, Nyt Norge: sue me. Jeg opp­ford­rer med dette alle andre blog­gere til å gjøre det samme.


(via Indregard. Creative Commons-lisens CC-BY-SA.)

Etiketter: , , ,